Đền Chi Cát thờ Thạch Khanh - một nhân vật lịch sử huyền thoại đã có nhiều công lao tìm ra các phương thuốc quí trị bệnh cho muôn dân; khi mất lại rất linh ứng, ngầm giúp người ...